Slægtsforskning

Det er blevet populært at slægtsforske. Hvilket ofte føre til mange henvendelser til landets kirkekontorer.

Da dette ofte er en tidkrævende opgave, vil vi henstille til at man henvender sig via mail til sognets personregisterfører på MITJ@KM.DK.

Vi behandler sagerne snarest muligt, i den rækkefølge de kommer ind i. 

Vi henviser også til www.sa.dk, hvor der er adgang til bla. kirkebøger og folketællinger online.

OPSLAG I SOGNETS KIRKEBØGER (Hovedministerialbøgerne)
Kirkebøgerne der befinder sig i sognets arkiv er ikke offentlig tilgængelige.

De nærmere regler findes i kapitel 3 i cirkulære 57 af 30. juni 2006:

Rekvisition af attester og udskrifter

§ 8. Der er ikke offentlig adgang til ministerialbogen hos ministerialbogsføreren.

§ 9. Enhver kan rekvirere attester eller udskrifter af tilførsler vedrørende personer, som på tidspunktet for rekvisitionen er eller ville være fyldt 110 år. For så vidt angår tilførsler om vielser, regnes fristen fra den yngste af parternes fødsel.

§ 10. Den, der ved personlig henvendelse fremsætter begæring om attester eller udskrifter, skal legitimere sig, medmindre vedkommende er ministerialbogsføreren personlig bekendt. Legitimering skal ske ved forevisning af billedlegitimation. Såfremt en sådan ikke haves, eller såfremt ministerialbogsføreren i øvrigt skønner det nødvendigt, skal ministerialbogsføreren forinden udlevering af oplysningerne stille opklarende spørgsmål, der godtgør den pågældendes identitet.
Stk. 2. Attester eller udskrifter af tilførsler vedrørende personer, som ikke er eller ville være fyldt 110 år, må kun udstedes, når begæring herom er fremsat af:

  1. En offentlig myndighed.
  2. Den, hvem tilførslen angår. For ugifte personer under 18 år skal begæringen fremsættes af en af forældrene. For personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, skal begæringen fremsættes af værgen. Er den pågældende afgået ved døden, kan begæringen fremsættes af ægtefælle, forældre eller efterkommere, der er over 18 år, samt af den, der som indehaver af forældremyndigheden over eller værge for efterkommere. Attest eller udskrift vedrørende et barn, der er bortadopteret, kan ikke rekvireres af barnets biologiske forældre.
  3. Den, der har fuldmagt til at rekvirere den pågældende attest eller udskrift fra en person, som i henhold til de under pkt. 2) nævnte regler er berettiget til at rekvirere attesten eller udskriften. En fuldmagt skal indeholde en nøje angivelse af, hvilke attester m.v. der kan rekvireres.
  4. En advokat, der legitimerer sig som executores testamenti, autoriseret bobestyrer, medhjælper for skifteretten eller som beskikket til udførelse af en offentlig eller beneficeret sag, samt endvidere advokater, der skriftligt erklærer at have den fornødne bemyndigelse til at indhente attesten eller udskriften fra en med navn og adresse betegnet person, som er rette vedkommende.
  5. Den, der ønsker attester eller udskrifter til retlig brug, herunder navneforandring og navnerettelse. Rekvirenten må nærmere redegøre for, at han/hun har en retlig interesse i at erhverve de ønskede attester eller udskrifter.
  6. Den, der har opnået biskoppens tilladelse til at rekvirere attesten eller udskriften.

Stk. 3. Tvivlsspørgsmål med hensyn til rekvisition af attester og udskrifter forelægges biskoppen til afgørelse.

§ 11. Ministerialbogsføreren kan give skriftlig eller mundtlig oplysning om indholdet af en tilførsel, som den pågældende rekvirent har ret til at få attest efter eller udskrift af, jf. §§ 9 og 10.